Handels og leveringsbetingelser


1. INDLEDNING
Nedestående almindelige leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviger ved udtrykkelig skriftlig aftale mellem parterne.
Disse salgs- & leveringsbetingelser anses som accept ved accept af tilbud.

2. TILBUD
Tilbud er gældende i 14 dage fra tilbuddets dato. Tilbuddet accepteres ved tilbage melding på E-mail: jsj@smed-js-jensen.dk (tilbuddet accepteres) d.xx-xx-xxxx af: xxxxxx). kunden er forpligtet til at oplyse eventuelle rettelser: kunde navn, adresse, tlf.nr. kontaktperson cvr.nr. fakturerings oplysninger.
Arbejdet udføres/igangsættes ikke før overstående er fuldbragt og en accept af tilbuddet er modtaget af SMED JS JENSEN ApS.

3. TEGNINGER
Alle tegninger, overslag, beskrivelser eller andet materiale, der fremsendes ved afgivelse af tilbud fra SMED JS JENSEN ApS må ikke uden SMED JS JENSEN ApS skriftlige tilladelse forlægges for andre eller benyttes til at udføre arbejdet efter.
Tegninger fremsendt af SMED JS JENSEN ApS skal godkendes og eventuelle rettelser skal rettes inden produktions start.

4. PRISER
Alle priser er i danske kroner.
Priser for produkter er eksklusiv moms.
Ved angivelse af faste priser er disse kun gældende inden for de terminer, der er anført. I tilfælde af længerevarende ordre udskydelse af start på ordren forbeholder SMED JS JENSEN ApS sig rat til at annullere tilbuddet og fremsende et nyt tilbuddet hvis priserne på råvare og lønninger edders.

5. EN 1090
Kunden indestår selv, for beregning i henholdt til EN 1090.
SMED JS JENSEN ApS fralægger sig alt ansvar af beregningen.
Eventuelt NDT er ikke inkluderet i Tilbud fra SMED JS JENSEN ApS

6. PRODUKTANSVAR
SMED JS JENSEN ApS er ansvarlig for produktskade forvoldt af SMED JS JENSEN ApS. SMED JS JENSEN ApS er dog ikke ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, øgede driftsudgifter, tabt avance eller udgifter ved tab af data, samt skade der af ydelsen er forvoldt på fast ejendom eller på løsøre.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod SMED JS JENSEN ApS eller kunden om erstatningsansvar i henhold til nærværende bestemmelse, skal den anden part straks underrettes herom.

7. UNDERLEVERANDØRER
SMED JS JENSEN ApS forbeholder sig ret til, i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, at anvende underleverandører samt antage eksterne konsulenter til opfyldelse af sine forpligtelser.

8. LEVERINGSTID
Leveringstidpunkter er anført i ordrebekræftelsen. Forsinkelser giver ikke køber ret til og hæve handlen før efter en skriftlig henvendelse til SMED JS JENSEN ApS, om at berettige forholdet og Smed JS JENSEN ApS ikke herefter, inden rimelighedens tid leverer varen.
Hvis forsinkelse skyldes købers forhold, for fejl og mangler, forlænges leveringstiden i det omfang, det efter omstændighederne skønnes rimeligt.
Hvis andet ikke aftales afhentes det færdige produkt ved SMED JS JENSEN ApS Energivej 7,6870 Ølgod

9. MANGLER
Ved fejl eller mangler, returneres produktet inden 5 dage. Tilbud- bestillingsvare kan ikke returneres.
Rettes/udbedres uden beregning, inden for rimelighedens tid. Hvis det ikke fremstår at det er køber der skyldes, for produktets fejl eller mangler. SMED JS JENSEN ApS hæfter ikke for de fejl eller mangler, der kan tilskrives fejlagtig behandling, befordring, opbevaring eller montage, fra købers side.

10. BETALING
Betaling skal ske netto 8 dage, hvis andet ikke er anført, I tilfælde af længere varerne eller støre ordre forbeholder SMED JS JENSEN ApS sig ret til løbende at fakturere efter levering eller produktion SMED JS JENSEN ApS forbeholder sig ret til ikke at påbegynde ydelsen før betaling er gennemført. Hvis kunden ikke betaler til aftalt tid, er SMED JS JENSEN APS berettiget til at beregne morarenter fra forfaldsdagen med en rentesats på 2% pr. påbegyndt måned. Ved udsendelse af rykkerskrivelse opkræves rykkergebyr på kr. 100,- per rykker. SMED JS JENSEN ApS forbeholder sig retten til at overdrage fordringer til tredjepart i forbindelse med overgivelse til inkasso.

11. FORCE MAJEURE
SMED JS JENSEN ApS er berettiget til og annullere ordre eller udskyde aftalt levering af produkter, der helt eller delvis skyldes omstændighederne, som ligger uden for SMED JS JENSEN ApS rimelige kontrolmuligheder, såsom oprør, krig, terrorisme, brand, strejke, mangle på transportmiddel, sygdom eller forsinkelser ved mangler fra leverandørens side. Samtlige købers beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Køber kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeerstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod SMED JS JENSEN ApS.